Архивын Ерөнхий газраас гаргасан актын жагсаалтыг үзнэ үү.

Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актыг доорхи хаягаар орж татаж авч үзнэ үү.

http://www.archives.gov.mn/content/203