Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан