ТАТХ-ийн дагалдаж гарсан дүрэм журмууд
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
...

2019-05-20 12:10:05

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам
...

2019-05-10 11:56:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам
...

2019-05-10 11:54:01

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам
...

2019-05-10 11:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
ТЖАХ болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн талаар маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам
...

2019-05-10 11:35:01

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн зарим албан тушаалын ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай
...

2019-05-10 11:30:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам
...

2019-05-10 10:41:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай
...

2019-05-10 10:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам батлах тухай
...

2019-05-10 10:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай
...

2019-05-10 10:24:03

Дэлгэрэнгүй ...