Төрийн зарим албан тушаалын ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай