Орон нутгийн өмчийн мэдээлэл
Нэр Хавсралт
1 Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн дүрмүүд: татах
2 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл: татах
3 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл татах
4 Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагын сонгон шалгаруулалт татах
5 Албаны цахим шуудангийн хаяг: татах
6 Авч байгаа цалин, урамшууллын дүн: татах
7 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүн татах
8 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр татах
9 Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэдээлэл: татах