Албан тушаалын тодорхойлолт
аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:18:02

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:17:45

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:16:21

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:15:19

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:14:24

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн ЗДТГ-ын НБХ-ийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:13:42

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн ЗДТГ-ын ЦШ-ын албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-12-01 09:12:28

Дэлгэрэнгүй ...
Албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт:
...

2023-01-03 11:20:03

Дэлгэрэнгүй ...