Суралцагчийн мэдээлэл
Мэдээлэл хариуцагчтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт:
...

2023-11-25 12:36:04

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн зардал:
...

2023-11-25 12:31:03

Дэлгэрэнгүй ...
суралцах хугацаа:
...

2023-11-25 12:27:02

Дэлгэрэнгүй ...
суралцаж буй мэргэжил:
...

2023-11-25 12:24:03

Дэлгэрэнгүй ...
сургуулийн нэр:
...

2023-11-25 12:21:02

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагч:
...

2023-11-25 12:18:02

Дэлгэрэнгүй ...
Суралцаж байгаа улс:
...

2023-11-25 12:18:02

Дэлгэрэнгүй ...