Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 2017-12-18 №32,33,34-р тогтоолууд: татах
2 2017-12-13 №28,29,30,31-р тогтоолууд: татах
3 2017-11-06 №25,26,27 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
4 2017-11-06 №24 ажлын хэсэг томилох тухай татах
5 2017-11-06 №23 ажлын хэсэг томилох тухай татах
6 2017-10-25 №22 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
7 ТАЗСЗ-ийн 18,19,20,21-р тогтоол: татах
8 2017-10-09 №17 шалгалтын дүн уламжлах тухай татах
9 2017-10-05 №16 ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
10 ТАМШ-ын салбар комисс томилох тухай татах
11 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
12 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
13 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
14 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
15 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
16 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
17 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
18 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
19 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
20 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
21 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
22 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
23 2017-03-27 ны №02 төлөвлөгөө батлах тухай татах
24 "Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
25 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
26 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
27 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
28 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
29 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
30 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
31 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
32 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
33 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
34 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
35 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
36 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
37 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
38 Зарласан жил 2015 татах
39 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
40 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
41 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
42 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
43 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
44 Салбар комисс томилох тухай татах
45 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
46 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
47 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
48 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
49 Комисс томилох тухай татах
50 Шагнуулах тухай татах
51 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
52 Шагнуулах тухай татах
53 Шагнуулах тухай татах
54 Шагнуулах тухай татах
55 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
56 Салбар комисс томилох тухай татах
57 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
58 Шагнуулах тухай татах
59 Шагнуулах тухай татах
60 Шагнуулах тухай татах
61 Шагнуулах тухай татах
62 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
63 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
64 Зарласан жил 2014 татах