Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Тангараг өргөх албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай татах
2 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах дэд ажлын хэсгүүдийг байгуулах тухай татах
3 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
4 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
5 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
6 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
7 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
8 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
9 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
10 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай татах
11 2018-11-20 №35 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
12 2018-11-19 №34 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
13 2018-11-12 №33 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
14 2018-11-07 №32 Комисс томилох тухай татах
15 2018-09-27 №27 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
16 2018-08-28 №26 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
17 2018-07-02 №25 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
18 2018-07-02 №24 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
19 2018-06-29 №23 Комисс томилох тухай татах
20 2018-05-28 №22 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
21 2018-05-25 №21 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
22 2018-05-24 №20 Комисс томилох тухай татах
23 2018-05-15 №19 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
24 2018-05-01 №15,16,17,18 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай татах
25 2018-04-16 №14 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
26 2018-04-12 №13 Комисс томилох тухай татах
27 2018-04-11 №12 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
28 2018-04-05 №11 Захиргааны актыг хүчинтэйд тооцох тухай татах
29 2018-03-23 №08,09,10 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
30 2018-03-09 №07 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
31 2018-03-09 №06 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
32 2018-02-12 №05 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
33 2018-01-31 №04 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
34 2018-01-31 №03 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
35 2018-01-25 №02 Төлөвлөгөө батлах тухай татах
36 2018-01-25 №01 "Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
37 2017-12-18 №32,33,34-р тогтоолууд: татах
38 2017-12-13 №28,29,30,31-р тогтоолууд: татах
39 2017-11-06 №25,26,27 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
40 2017-11-06 №24 ажлын хэсэг томилох тухай татах
41 2017-11-06 №23 ажлын хэсэг томилох тухай татах
42 2017-10-25 №22 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
43 ТАЗСЗ-ийн 18,19,20,21-р тогтоол: татах
44 2017-10-09 №17 шалгалтын дүн уламжлах тухай татах
45 2017-10-05 №16 ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
46 ТАМШ-ын салбар комисс томилох тухай татах
47 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
48 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
49 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
50 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
51 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
52 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
53 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
54 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
55 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
56 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
57 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
58 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
59 2017-03-27 ны №02 төлөвлөгөө батлах тухай татах
60 "Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
61 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
62 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
63 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
64 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
65 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
66 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
67 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
68 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
69 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
70 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
71 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
72 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
73 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
74 Зарласан жил 2015 татах
75 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
76 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
77 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
78 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
79 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
80 Салбар комисс томилох тухай татах
81 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
82 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
83 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
84 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
85 Комисс томилох тухай татах
86 Шагнуулах тухай татах
87 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
88 Шагнуулах тухай татах
89 Шагнуулах тухай татах
90 Шагнуулах тухай татах
91 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
92 Салбар комисс томилох тухай татах
93 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
94 Шагнуулах тухай татах
95 Шагнуулах тухай татах
96 Шагнуулах тухай татах
97 Шагнуулах тухай татах
98 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
99 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
100 Зарласан жил 2014 татах