Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай татах
2 2018-11-20 №35 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
3 2018-11-19 №34 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
4 2018-11-12 №33 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
5 2018-11-07 №32 Комисс томилох тухай татах
6 2018-09-27 №27 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
7 2018-08-28 №26 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
8 2018-07-02 №25 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
9 2018-07-02 №24 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
10 2018-06-29 №23 Комисс томилох тухай татах
11 2018-05-28 №22 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
12 2018-05-25 №21 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
13 2018-05-24 №20 Комисс томилох тухай татах
14 2018-05-15 №19 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
15 2018-05-01 №15,16,17,18 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай татах
16 2018-04-16 №14 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
17 2018-04-12 №13 Комисс томилох тухай татах
18 2018-04-11 №12 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
19 2018-04-05 №11 Захиргааны актыг хүчинтэйд тооцох тухай татах
20 2018-03-23 №08,09,10 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
21 2018-03-09 №07 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
22 2018-03-09 №06 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
23 2018-02-12 №05 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
24 2018-01-31 №04 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
25 2018-01-31 №03 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
26 2018-01-25 №02 Төлөвлөгөө батлах тухай татах
27 2018-01-25 №01 "Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
28 2017-12-18 №32,33,34-р тогтоолууд: татах
29 2017-12-13 №28,29,30,31-р тогтоолууд: татах
30 2017-11-06 №25,26,27 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
31 2017-11-06 №24 ажлын хэсэг томилох тухай татах
32 2017-11-06 №23 ажлын хэсэг томилох тухай татах
33 2017-10-25 №22 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
34 ТАЗСЗ-ийн 18,19,20,21-р тогтоол: татах
35 2017-10-09 №17 шалгалтын дүн уламжлах тухай татах
36 2017-10-05 №16 ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
37 ТАМШ-ын салбар комисс томилох тухай татах
38 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
39 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
40 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
41 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
42 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
43 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
44 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
45 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
46 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
47 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
48 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
49 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
50 2017-03-27 ны №02 төлөвлөгөө батлах тухай татах
51 "Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
52 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
53 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
54 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
55 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
56 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
57 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
58 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
59 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
60 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
61 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
62 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
63 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
64 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
65 Зарласан жил 2015 татах
66 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
67 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
68 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
69 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
70 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
71 Салбар комисс томилох тухай татах
72 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
73 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
74 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
75 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
76 Комисс томилох тухай татах
77 Шагнуулах тухай татах
78 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
79 Шагнуулах тухай татах
80 Шагнуулах тухай татах
81 Шагнуулах тухай татах
82 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
83 Салбар комисс томилох тухай татах
84 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
85 Шагнуулах тухай татах
86 Шагнуулах тухай татах
87 Шагнуулах тухай татах
88 Шагнуулах тухай татах
89 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
90 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
91 Зарласан жил 2014 татах