Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 2018-09-27 №27 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
2 2018-08-28 №26 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
3 2018-07-02 №25 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
4 2018-07-02 №24 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
5 2018-06-29 №23 Комисс томилох тухай татах
6 2018-05-28 №22 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
7 2018-05-25 №21 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
8 2018-05-24 №20 Комисс томилох тухай татах
9 2018-05-15 №19 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
10 2018-05-01 №15,16,17,18 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай татах
11 2018-04-16 №14 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
12 2018-04-12 №13 Комисс томилох тухай татах
13 2018-04-11 №12 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
14 2018-04-05 №11 Захиргааны актыг хүчинтэйд тооцох тухай татах
15 2018-03-23 №08,09,10 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
16 2018-03-09 №07 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
17 2018-03-09 №06 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
18 2018-02-12 №05 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
19 2018-01-31 №04 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
20 2018-01-31 №03 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
21 2018-01-25 №02 Төлөвлөгөө батлах тухай татах
22 2018-01-25 №01 "Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
23 2017-12-18 №32,33,34-р тогтоолууд: татах
24 2017-12-13 №28,29,30,31-р тогтоолууд: татах
25 2017-11-06 №25,26,27 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
26 2017-11-06 №24 ажлын хэсэг томилох тухай татах
27 2017-11-06 №23 ажлын хэсэг томилох тухай татах
28 2017-10-25 №22 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
29 ТАЗСЗ-ийн 18,19,20,21-р тогтоол: татах
30 2017-10-09 №17 шалгалтын дүн уламжлах тухай татах
31 2017-10-05 №16 ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
32 ТАМШ-ын салбар комисс томилох тухай татах
33 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
34 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
35 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
36 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
37 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
38 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
39 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
40 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
41 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
42 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
43 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
44 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
45 2017-03-27 ны №02 төлөвлөгөө батлах тухай татах
46 "Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
47 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
48 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
49 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
50 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
51 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
52 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
53 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
54 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
55 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
56 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
57 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
58 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
59 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
60 Зарласан жил 2015 татах
61 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
62 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
63 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
64 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
65 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
66 Салбар комисс томилох тухай татах
67 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
68 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
69 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
70 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
71 Комисс томилох тухай татах
72 Шагнуулах тухай татах
73 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
74 Шагнуулах тухай татах
75 Шагнуулах тухай татах
76 Шагнуулах тухай татах
77 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
78 Салбар комисс томилох тухай татах
79 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
80 Шагнуулах тухай татах
81 Шагнуулах тухай татах
82 Шагнуулах тухай татах
83 Шагнуулах тухай татах
84 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
85 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
86 Зарласан жил 2014 татах