Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
2 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
3 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
4 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
5 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
6 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
7 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
8 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
9 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
10 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
11 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
12 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
13 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
14 Зарласан жил 2015 татах
15 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
16 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
17 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
18 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
19 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
20 Салбар комисс томилох тухай татах
21 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
22 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
23 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
24 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
25 Комисс томилох тухай татах
26 Шагнуулах тухай татах
27 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
28 Шагнуулах тухай татах
29 Шагнуулах тухай татах
30 Шагнуулах тухай татах
31 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
32 Салбар комисс томилох тухай татах
33 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
34 Шагнуулах тухай татах
35 Шагнуулах тухай татах
36 Шагнуулах тухай татах
37 Шагнуулах тухай татах
38 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
39 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
40 Зарласан жил 2014 татах