Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Комисс томилох тухай татах
2 Комисс томилох тухай татах
3 "Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, хүний нөөцийг бэхжүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
4 Тангараг өргөх албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай татах
5 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах дэд ажлын хэсгүүдийг байгуулах тухай татах
6 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
7 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
8 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
9 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
10 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
11 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
12 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
13 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай татах
14 2018-11-20 №35 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
15 2018-11-19 №34 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
16 2018-11-12 №33 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
17 2018-11-07 №32 Комисс томилох тухай татах
18 2018-09-27 №27 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
19 2018-08-28 №26 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
20 2018-07-02 №25 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
21 2018-07-02 №24 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
22 2018-06-29 №23 Комисс томилох тухай татах
23 2018-05-28 №22 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
24 2018-05-25 №21 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
25 2018-05-24 №20 Комисс томилох тухай татах
26 2018-05-15 №19 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
27 2018-05-01 №15,16,17,18 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай татах
28 2018-04-16 №14 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
29 2018-04-12 №13 Комисс томилох тухай татах
30 2018-04-11 №12 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
31 2018-04-05 №11 Захиргааны актыг хүчинтэйд тооцох тухай татах
32 2018-03-23 №08,09,10 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
33 2018-03-09 №07 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
34 2018-03-09 №06 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
35 2018-02-12 №05 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
36 2018-01-31 №04 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
37 2018-01-31 №03 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
38 2018-01-25 №02 Төлөвлөгөө батлах тухай татах
39 2018-01-25 №01 "Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
40 2017-12-18 №32,33,34-р тогтоолууд: татах
41 2017-12-13 №28,29,30,31-р тогтоолууд: татах
42 2017-11-06 №25,26,27 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
43 2017-11-06 №24 ажлын хэсэг томилох тухай татах
44 2017-11-06 №23 ажлын хэсэг томилох тухай татах
45 2017-10-25 №22 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
46 ТАЗСЗ-ийн 18,19,20,21-р тогтоол: татах
47 2017-10-09 №17 шалгалтын дүн уламжлах тухай татах
48 2017-10-05 №16 ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
49 ТАМШ-ын салбар комисс томилох тухай татах
50 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
51 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
52 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
53 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
54 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
55 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
56 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
57 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
58 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
59 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
60 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
61 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
62 2017-03-27 ны №02 төлөвлөгөө батлах тухай татах
63 "Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
64 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
65 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
66 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
67 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
68 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
69 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
70 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
71 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
72 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
73 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
74 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
75 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
76 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
77 Зарласан жил 2015 татах
78 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
79 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
80 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
81 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
82 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
83 Салбар комисс томилох тухай татах
84 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
85 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
86 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
87 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
88 Комисс томилох тухай татах
89 Шагнуулах тухай татах
90 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
91 Шагнуулах тухай татах
92 Шагнуулах тухай татах
93 Шагнуулах тухай татах
94 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
95 Салбар комисс томилох тухай татах
96 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
97 Шагнуулах тухай татах
98 Шагнуулах тухай татах
99 Шагнуулах тухай татах
100 Шагнуулах тухай татах
101 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
102 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
103 Зарласан жил 2014 татах