Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
2 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
3 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
4 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
5 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
6 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
7 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
8 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
9 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
10 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
11 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
12 2017-04-24 ны №02 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
13 2017-04-24 ны №01 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
14 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
15 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
16 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
17 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
18 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
19 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
20 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
21 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
22 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
23 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
24 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
25 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
26 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
27 Зарласан жил 2015 татах
28 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
29 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
30 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
31 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
32 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
33 Салбар комисс томилох тухай татах
34 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
35 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
36 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
37 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
38 Комисс томилох тухай татах
39 Шагнуулах тухай татах
40 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
41 Шагнуулах тухай татах
42 Шагнуулах тухай татах
43 Шагнуулах тухай татах
44 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
45 Салбар комисс томилох тухай татах
46 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
47 Шагнуулах тухай татах
48 Шагнуулах тухай татах
49 Шагнуулах тухай татах
50 Шагнуулах тухай татах
51 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
52 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
53 Зарласан жил 2014 татах