Хамтын сурвалжлага хийгээд ирлээ

Аéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð àéìãèéíõàà ñýòã¿¿ë÷äèéí àæèëëàõ óðàì çîðãèéã äýìæèæ îëîí àæèë ñàíàà÷ëàí õèéäãèéí íýã íü îðîí íóòãèéíõàà õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãóóäûã îðîëöóóëñàí áàã ãàðãàí сумдад àæèëëàõ áîëîëöîîãîîð õàíãàæ ºãäºã þì. Ýíý íü óëàìæëàë áîëñîí àæèë áºãººä òóõàéí æèëä àæèë òºð뺺𺺠ýõíèé ãóðâàí áàéðò øàëãàðñàí ñóìûã õàìòààðàà ñóðâàëæëàí òºâ, îðîí íóòãèéí õýâëýëä àðãà òóðøëàãûã íü áè÷èæ, äýëãýð¿¿ëýõýä îðøäîã. Ýíý æèëèéí анхны õàìòûí ñóðâàëæëàõ àæèë Îðõîíòóóë ñóìàас эхэлж, ºíãºðñºí îíû àæëààðàà àéìàãòàà ãóðàâäóãààðò îðñîí ñóìûí àæèë áàéäàë, õ¿í àðäûí àìüäðàë, àæèë ¿éëñòýé òàíèëöààä èðëýý. Ñóðâàëæëàã÷äûí àæèëëàõ á¿õèé ë áîëîëöîîã õàíãàæ ºãñºí àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà ª.Ñóâäàà, Îðõîíòóóë ñóìûí Çàñàã äàðãà Ñ.Ýðäýíýáàÿð, îðëîã÷ äàðãà Öîãòáàÿð, ÇÄÒÃ-ûí äàðãà Ш.ªíºðáàÿð íàðò хамтран ажилласан сэтгүүлчдийнхээ өмнөөс òàëàðõëàà èëýðõèéëüå. Сурвалжлагчдын бэлтгэсэн нийтлэл, сурвалжлагыг уншигч та аймгийн “Selenge.mn” сайтын нийтлэл булангаас хүлээн авч уншаарай