“ Íàéðàìäàë ” ýêèïàæ Ñýëýíãý àéìàãò

Аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтэс “Найрамдлын нэг өдөр” арга хэмжээг аймагтаа зохион байгууллаа.

Энэхүү арга хэмжээнд “Найрамдал” төвийн ахлах арга зүйч Т.Тунгалаг, бүлгийн удирдагчидтайгаа, аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсийн дарга Ä.Óðàíáèëýãхолбогдох мэргэжилтнүүдтэйгээ хамтран оролцсон байна.

 

Íàéðàìäàë” эêèïàæèéíõàí аймгийн хоёр ñóðãóóëü, нэг äîòóóð áàéðàíä дөрвөн öàãèéí õºòºëáºð çîõèîí áàéãóóëж,ºðòºº÷èëñºí ñóðãàëòû㠓Ǻâ ìîíãîë õ¿¿õýä”, “Ýåðýã ñýòãýëãýý”, “ªºðèé㺺 òàíèõ íü”, “Àìüäðàëûí ¿íý öýíý”, “Хóâü õ¿íèé 5 ÷àäâàð” ñýäâýýð хийжээ. Энэ үеэр õ¿¿õä¿¿äýýñ “Ǻâ õ¿¿õýä ãýæ õýíèéã õýëýõ âý?”, “Õàëàìæèéí ìºí㺠÷èíèé àìüäðàëä”, “Íàéðàìäëûí ìýäýýëýë” сэдвээр, бàãø íàðààñ сурагчдыг çóñëàíä àìðóóëàõàä ÿìàð ñàéí болоод сөрөг òàëóóä áàéäàã, õ¿¿õäèéí çóñëàíãààñ þó õ¿ñäýã òалаар àñóóëãà àâч,хэлэлцүүлэг хийгдэж, шинэ дуу, бүжиг сурчээ.

Мөн энэ үеэр “Íàéðàìäàë” эêèïàæèéíõàí аéìãèéí ЗДТГ-ын äàðãà Ө.Ñóâäàà, íèéãìèéí õºãæëèéí õýëòñèéí äàðãà Ж. Áàòñàéõàí íàðòàé óóëçàæ, àéìãèéíхаа õ¿¿õä¿¿äèéã тэр дундаа õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéã зусланд õýðõýí àìðóóëàõ, õºäºº îðîí íóòãèéí õ¿¿õä¿¿äýä òîäîðõîé õºíãºëºëò ¿ç¿¿ëýõ òàëààð санал, бодлоо солилцсон байна.

“Найрамдал” төвд амарч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд хүрч үйлчлэх, хамрах хүрээгээ өргөжүүлэх зорилгын хүрээнд хийгдсэнэнэ хөтөлбөрт 9500 гаруй хүүхэд, 200 гаруй багш хамрагдаж, Õ¿¿õäèéí òºëºº õýëòýñ, Áîëîâñðîëûí ãàçàðòàé õàìòðàí “Íàéðàìäàë” òºâä õ¿¿õýä àìðààõ òóõàé õýëýëöýýð õèéгдэæ, богино õîíîãîîð îëîí ýýëæ çîõèîí áàéãóóëàõ талаар тохиролцсон байна.