Өвөлжилтийн бэлтгэл хангагдлаа

Àéìãèéí Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, æèæèã äóíä ¿éëäâýðèéí ãàçðûí ìàë ¿ðæëèéí àëáàíû äàðãàÝ.Ìÿãìàðñ¿ðýíòýé óóëçàæ, äàðààõ ÿðèëöëàãûã õèéëýý.

- Мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хэрхэн хангагдаад байна вэ?

Аймгийн хэмжээнд 2012-2013 оны өвөл, хавар 17 сумын 57 баг, 7400 гаруй малчин болон мал бүхий өрхөд 1,3 сая мал өвөлжихөөр зохион байгуулагдаад байна. Нийт малын 94 хувь буюу 1.2 ñàÿ ãàðóй мал хол ойрын оторт гарч, 96 хувь ньдунд ба дундаас дээш тарга хүч авсан. Нийт нутгаар энэ жил хур бороо элбэг, хадлан бэлчээрийн ургац сайн байсан нь мал өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, мал сүрэг тарга хүч авахад сайн нөлөө үзүүллээ. Энэ намар 170,2 ìÿíãàí òí áàéãàëèéí õàäëàí, 2.5 ìÿíãàí òí ñ¿ðýë, 3.8 ìÿíãàí òí íîãîîí òýæýýë, 5.9 ìÿíãàí òí ¿éëäâýðèéí òýæýýë, 1.3 òí ãàð òýæýýë áýëòãýñýí.Àéìãèéí íººöºä 400 òí ºâñ, 50 òí õ¿÷èò òýæýýë, ñóìûí íººöºä 1305.òí ºâc, 125 тн бэлтгээд áàéíà. 43,1 мянган мал байнгын, 589,9 мянган мал нэмэгдэл тэжээлтэй өвөлжинө. Шаардагдах тэжээлийг бэлэн тэжээлтэй харьцуулахад тэжээлийн хангамж 107.2 хувьтай байна. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас баталсан мал өвөлжилтийн бэлтгэлийг шалгах журмын дагуу дүгнэхэд бүх сум 85-94 оноо, аймаг 87 оноо авч бэлтгэлээ хангасан дүнтэй байна.

- Мал өвөлжилтийн нэг салшгүй хэсэг бол уст цэгийн асуудал байдаг. Энэ талаар тодруулж ярихгүй юу?

- Малын хашаа, байр засах, уст цэгийг лайдах, засварлах, өтөг бууц, түлээ түлш бэлтгэх ажлыг малчид, мал бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрсдийн хүчээр гүйцэтгэж байгаа. Аймгийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр 15 худаг гаргах тендерийг мэргýжлийн байгууллагын дунд зарлаж, гүйцэтгэгчээр нь аймгийн “Сэлэнгэ-Баянбүрд”, Дархан –Уул аймгийн “Ус-Онги” ХХК-иудыг шалгаруулж, гэрээ байгуулан одоогийн байдлаар 13 худаг гаргаад байна. Мөн “Мянганы сорилын сан”-гийн “Хот орчмын бэлчээрийн төсөл”-ийн санхүүжилтээр 10 худаг гаргасан.

2012-2013 оны өвөл, хавар бэлчээрт 2585 инженерийн хийцтэй болон энгийн уурхайн худаг ашиглагдана. Худгийн бэлэн байдал 95,2 хувь, өрхийн усан хангамж 9 хувь байна.