Уламжлалт тэмцээнээ зохиолоо

Аймгийн Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтэс “Стандарт-Таны амьдралд” сэдэвт сарын аянûхүрээнд Алтанбулаг сумын 12 жилийн бүрэн дунд сургуулийн 7-р ангийн сурагчäын дунд “Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé çºâ ñîíãîëò áà ñòàíäàðò” ñýäâýýð ñóðãàëò ÿâóóëж, Àëòàíáóëàã сумын ЗДТГ, Аймгийн Хэрэглэгчдийн ýрх àшгийг хамгаалах нийгэмлэг,“Ìèíèé ìîíãîë” òåëåâèçòýé хамтран сурагчдын дунд х¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé çºâ ñîíãîëò ñýäвээр “Алтан хонх” танин мэдэхүйн тэмцээн зохиîсон байна. Òэìöýýíий тэргүүн байрыг 7-р ангийн сурагч П.Тавилан эзэлæ, çîõèîí áàéãóóëëàã÷ áàéãóóëëàãóóäûí ºðãºìæëºë, äóðñãàëûí ç¿éë, èäýâõòýé îðîëöñîí 10 ñóðàã÷ мөн äóðñãàëûí ç¿éë ãàðäан авчээ.

Òóñ õýëòэс åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí ñóðàã÷äàä ñòàíäàðòûí àíõíû ìýäëýã îëãîõ, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé çºâ ñîíãîëò õèéõ äàäëûã òºëºâø¿¿ëýõ çîðèëãîîð хоёр жилийн өмнөөс “ Àëòàí õîíõ” òàíèí ìýäýõ¿éí òýìöýýíèéã ñóìäàä óëàìæëàë áîëãîí çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà íü ñóðàã÷äûí ñîíèðõîëä íèéöñýí, õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òàëààð çºâ ìýäýýëýë îëæ àâàõàä ¿ð ä¿íãýý ºãñºí àðãà õýìæýý áîëæ áàéíà.