Хүүхэд гэр бүл
“Ариун сэтгэл-2013” хүмүүнлэгийн аян хаалтаа хийлээ
Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ Äýëõèéí çºí ÎÓÁ-ûí Ñýëýíãý äýõ ÎÍÕÕ-òýé õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëñýí “Àðèóí ñýòãýë-2013” õ¿ì¿¿íëýãèéí àÿí á¿òýí íýã æèëèéí òóðø ¿ðãýëæëýí õààëòàà õèéëýý. “Õ¿¿õäèéí ñàéí ñàéõíû òºëºº íýãäýöãýýå” óðèàòàé õ¿ì¿¿íëýãèéí àÿíä îðîëöîã÷ áàéãóóëëàãóóä ñàð á¿ð òóñëàìæ õýðýãòýé áàéãàà õ¿¿õä¿¿äýä õ¿ð÷, ...

2014-05-02 09:21:00

Дэлгэрэнгүй ...
Захирамж:
...

2014-02-27 19:11:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сургал
...

2014-02-19 20:31:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хэлтсийн тайлан
...

2014-02-19 20:30:00

Дэлгэрэнгүй ...