"ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ-2016" СУДАЛГААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР СЭЛЭНГЭ АЙМАГ 2-р БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

“Монголын Нээлттэй нийгэм форум” ТББ -аас 2017 онд гаргасан "Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал-2016" судалгааны үзүүлэлтээр Сэлэнгэ аймаг 2-р байр эзэлжээ. Судалгааг гаргахдаа Сэлэнгэ аймгийн албан ёсны цахим хуудас www.selenge.gov.mn болон www.shilendans.gov.mn цахим хуудасны аймгийн мэдээлэл, аймгийн төсвийн ил тод байдлын самбар зэргийн мэдээллийг хэрхэн байрлуулсныг тогтмол харж нэгтгэн гаргасан байна. Цаашид жил жилийн төсвийн төсөл, иргэний төсвийг ил тод болгоход тус байгууллагаас гол анхаарлаа хандуулж ажиллах ажээ.