Аймгийн төсөв
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны төсөв: татах
2 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв: татах
3 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны төсөв татах
4 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв татах
5 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны төсөв татах
6 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны тодотгосон төсөв татах
7 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны тодотгосон төсөв татах
8 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны төсөв татах
9 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн товч танилцуулга татах
10 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн орон нутгийн болон шилжүүлгийн байгууллагын төсвийн нэгтгэсэн тайлан 2014-06 татах
11 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл татах
12 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын дүгнэлт татах
13 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны тодотгосон төсөв татах
14 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны төсөв
15 2014 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
16 2014 онд төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
17 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр
18 2014 онд орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр