Аймгийн төсөв
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн 2023 оны төсөв, 2024, 2025 оны төсвийн төсөөлөл татах
2 Сэлэнгэ аймгийн 2023 оны төсөв: татах
3 Сэлэнгэ аймгийн 2022 оны төсөв: татах
4 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны тодотгосон төсөв: татах
5 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны төсөв: татах
6 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны тодотгосон төсөв: татах
7 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны төсөв: татах
8 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны төсөв: татах
9 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай: татах
10 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны төсөв: татах
11 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв: татах
12 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны төсөв татах
13 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв татах
14 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны төсөв татах
15 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны тодотгосон төсөв татах
16 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны тодотгосон төсөв татах
17 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны төсөв татах
18 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн товч танилцуулга татах
19 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн орон нутгийн болон шилжүүлгийн байгууллагын төсвийн нэгтгэсэн тайлан 2014-06 татах
20 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл татах
21 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын дүгнэлт татах
22 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны тодотгосон төсөв татах
23 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны төсөв
24 2014 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
25 2014 онд төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
26 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр
27 2014 онд орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр