Аудитын дүгнэлт
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
2 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
3 Сэлэнгэ аймгийн ТЕЗ-ийн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
4 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
5 Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас мэдээлж байна татах
6 2016 оны 4-р сарын 25, Даваа гариг, 14:57 татах
7 АЗДТГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
8 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан татах
9 АЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
10 2014 оны худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
11 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
12 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах