Аудитын дүгнэлт
Нэр Хавсралт
1 Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас мэдээлж байна татах
2 2016 оны 4-р сарын 25, Даваа гариг, 14:57 татах
3 АЗДТГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
4 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан татах
5 АЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
6 2014 оны худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
7 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
8 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах