Аудитын дүгнэлт
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн ТЕЗ-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан: татах
2 Аймгийн ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт: татах
3 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт: татах
4 Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээ: татах
5 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих Коронавируст халдварын цар тахлаар өвчилсөн иргэдэд гэрээр үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд нэг иргэнд зарцуулах 160.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт, зарцуулалт татах
6 Аймаг, сумын ТЕЗ-ийн шилэн дансны мэдээлэлд хийсэн дотоод аудитын 2020 оны тайлан: татах
7 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
8 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
9 Сэлэнгэ аймгийн ТЕЗ-ийн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
10 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
11 Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас мэдээлж байна татах
12 2016 оны 4-р сарын 25, Даваа гариг, 14:57 татах
13 АЗДТГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
14 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны санхүүгийн тайлан татах
15 АЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
16 2014 оны худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
17 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
18 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах