Засаг даргын нөөц хөрөнгө
Нэр Хавсралт
1 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-12 сар татах
2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-11 сар татах
3 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-10 сар татах
4 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-09 сар татах
5 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-08 сар татах
6 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-07 сар татах
7 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-06 сар татах
8 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-05 сар татах
9 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2015-04 сар татах
10 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2015-3 сар татах
11 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2015-2 сар татах
12 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2015-1 сар татах