Төсвийн гүйцэтгэл, мэдээ
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
2 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
3 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
4 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
5 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
6 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
7 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
8 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
9 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
10 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
11 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
12 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
13 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
14 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
15 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
16 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
17 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
18 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
19 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
20 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
21 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
22 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
23 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
24 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
25 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
26 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: татах
27 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
28 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
29 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
30 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
31 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
32 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
33 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
34 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
35 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
36 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
37 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
38 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
39 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
40 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
41 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
42 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
43 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
44 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
45 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
46 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
47 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
48 Сэлэнгэ аймгийн 2015-03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
49 Сэлэнгэ аймгийн 2015-02 сарын өглөг авлагын мэдээ татах
50 Орон нутгийн төсвийн орлого зарлагын 2015-02-р сарын сумдын гүйцэтгэл татах
51 Сэлэнгэ аймгийн 2015-02 сарын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн гүйцэтгэл татах
52 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн орлогын 2015-2 сарын мэдээ татах
53 Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 02 сарын төсвийн товч мэдээ татах
54 АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 2015 ОНЫ 1-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН МЭДЭЭ татах
55 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2015-1 сарын товч мэдээ татах
56 Сэлэнгэ аймгийн 2014-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
57 Сэлэнгэ аймгийн 2014-12 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
58 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 11 сарын гүйцэтгэл татах
59 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 11 сарын мэдээ татах
60 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 10 сарын мэдээлэл татах
61 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
62 Сэлэнгэ аймгийн 2014-06 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
63 Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014-04 сарын мэдээ татах
64 Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014-03 сарын мэдээ татах
65 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014-02 сарын мэдээ татах
66 Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014-01 сарын мэдээ татах