Татвар, төлбөр хураамж
Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх төлбөриын мэдээлэл:
...

2023-12-01 17:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар: /2022 оны эхний 11 сарын байдлаар/
Аймгийн нэгдсэн төсвийн орлого 24.3 тэр бум төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс 11 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн мэдээгээр 17.7 тэр бум төгрөг буюу 77.5%-ийн биелэлттэй, ногдол ашиггүй байна. Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 8,049.8 сая төгрөг буюу 11 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн мэдээгээр 3,702.1 сая төгрөг буюу 46%-ий...

2023-12-01 15:23:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар: /2022 оны байдлаар/
...

2023-01-25 11:32:01

Дэлгэрэнгүй ...
РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР
...

2021-10-14 10:07:00

Дэлгэрэнгүй ...
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
Монгол Улсын Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны А-415 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь: 1.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх байгалийн ургама...

2021-10-14 10:04:00

Дэлгэрэнгүй ...
2019 онд орон нутгийн төсөвт олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч ААН-үүдээс хүлээн авсан татвар, төлбөр, хураамж, хандив, тусламжийн орлогын тайлан:
...

2020-09-22 15:24:01

Дэлгэрэнгүй ...
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь: Нэг. Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар баталсугай. Хоёр. Тус тогтоолыг мөрдүүлэх зохион байгу...

2013-10-14 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...