АЗДТГ төсөв санхүү
Нэр Хавсралт
1 АЗДТГ-ын 2017 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
2 АЗДТГ-ын 2016 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
3 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
4 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
5 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
6 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
7 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
8 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
9 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
10 АЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
11 АЗДТГ-ын 2015 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
12 АЗДТГ-ын 2015 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
13 АЗДТГ-ын 2015 оны 01сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
14 АЗДТГ-ын 2014 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
15 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-11 сар татах
16 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-10 сар татах
17 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-10 сар татах
18 АЗДТГ-ын 2014 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
19 АЗДТГ-ын 2014 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
20 Аймгийн Засаг даргын нөөц сан 2014-09 сар татах
21 Засаг даргын нөөцийн сан 2014-08 сар татах
22 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-07 сар татах
23 АЗДТГ-ын 2014-07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
24 АЗДТГ-ын 2014-06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
25 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-06 сар татах
26 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө /22562/ 2014-04 сар татах
27 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө /22562/ 2014-03 сар татах
28 АЗДТГ-ын 2014-05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
29 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2014 оны 02 сар татах
30 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2014 оны 01 сар татах
31 АЗДТГ-ын 2014-03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
32 АЗДТГ-ын 2014 оны 01-р улиралын санхүүгийн тайлан татах
33 АЗДТГ-ын 2014-02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
34 АЗДТГ-ын 2014-01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
35 АЗДТГ-ын 2014-04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах