АЗДТГ төсөв санхүү
Нэр Хавсралт
1 АЗДТГ-ын 2019 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
2 АЗДТГ-ын 2019 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
3 АЗДТГ-ын 2019 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
4 АЗДТГ-ын 2019 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
5 АЗДТГ-ын 2019 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
6 АЗДТГ-ын 2019 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
7 АЗДТГ-ын 2019 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
8 АЗДТГ-ын 2018 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
9 АЗДТГ-ын 2018 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
10 АЗДТГ-ын 2018 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
11 АЗДТГ-ын 2018 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
12 АЗДТГ-ын 2018 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
13 АЗДТГ-ын 2018 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
14 АЗДТГ-ын 2018 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
15 АЗДТГ-ын 2018 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
16 АЗДТГ-ын 2018 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
17 АЗДТГ-ын 2017 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
18 АЗДТГ-ын 2016 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
19 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
20 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
21 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
22 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
23 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
24 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
25 Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
26 АЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
27 АЗДТГ-ын 2015 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
28 АЗДТГ-ын 2015 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
29 АЗДТГ-ын 2015 оны 01сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
30 АЗДТГ-ын 2014 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
31 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-11 сар татах
32 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-10 сар татах
33 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-10 сар татах
34 АЗДТГ-ын 2014 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
35 АЗДТГ-ын 2014 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
36 Аймгийн Засаг даргын нөөц сан 2014-09 сар татах
37 Засаг даргын нөөцийн сан 2014-08 сар татах
38 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-07 сар татах
39 АЗДТГ-ын 2014-07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
40 АЗДТГ-ын 2014-06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
41 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2014-06 сар татах
42 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө /22562/ 2014-04 сар татах
43 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө /22562/ 2014-03 сар татах
44 АЗДТГ-ын 2014-05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
45 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2014 оны 02 сар татах
46 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2014 оны 01 сар татах
47 АЗДТГ-ын 2014-03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
48 АЗДТГ-ын 2014 оны 01-р улиралын санхүүгийн тайлан татах
49 АЗДТГ-ын 2014-02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
50 АЗДТГ-ын 2014-01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
51 АЗДТГ-ын 2014-04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах