Сумдын ил тод байдал
Нэр Хавсралт
1 Зүүнбүрэн сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
2 Цагааннуур сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
3 Сүхбаатар сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
4 Шаамар сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
5 Сант сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
6 Сайхан сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
7 Орхонтуул сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
8 Мандал сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
9 Хүдэр сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
10 Ерөө сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
11 Баруунбүрэн сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
12 Алтанбулаг сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
13 Орхон сумын 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
14 Зүүнбүрэн сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
15 Цагааннуур сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
16 Түшиг сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
17 Сүхбаатар сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
18 Шаамар сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
19 Сант сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
20 Сайхан сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
21 Орхонтуул сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
22 Мандал сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
23 Жавхлант сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
24 Хушаат сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
25 Хүдэр сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
26 Ерөө сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
27 Баянгол сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
28 Баруунбүрэн сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
29 Алтанбулаг сумын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
30 Зүүнбүрэн сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
31 Хүдэр сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
32 Түшиг сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
33 Цагааннуур сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
34 Сүхбаатар сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
35 Шаамар сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
36 Сант сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
37 Сайхан сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
38 Орхонтуул сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
39 Орхон сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
40 Мандал сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
41 Жавхлант сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
42 Ерөө сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
43 Баянгол сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
44 Баруунбүрэн сумын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
45 Алтанбулаг сумын 2013 оны санхүүгийн тайлан хийсэн аудитын дүгнэлт татах