Агентлагуудын ил тод
Нэр Хавсралт
1 Байгаль орчны газрын 5-10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
2 Нэгдсэн эмнэлэгийн 2013 оны санхүүгийн тайлан татах
3 Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны 01-09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
4 Цагдаагийн газрын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, 2014 оны төсөв татах
5 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн 2013 оны санхүүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт татах
6 Татварын хэлтсийн 2013 оны санхүүгийн тайлан хийсэн аудит, тайлан, 2014 оны төсөв татах
7 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2014 оны 6-9 сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
8 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2014 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан татах
9 Шүүхийн шинжилгээний албаны 2014-9 сарын төсвийн мэдээ татах
10 Хөдөлмөрийн хэлтсийн 2014 оны 7-9 сарын мэдээ татах
11 Татварын хэлтсийн 2014-09 сарын төсвийн мэдээ татах
12 Байгаль орчны газрын 2013 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт татах
13 Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, тайлан, төсөв татах
14 Хөдөлмөрийн хэлтсийн 2014 оны 01-05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
15 Үйлдвэр, ХАА газрын 2014 оны 08-09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
16 Онцгой байдлын газрын 2014 оны 01-07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
17 Онцгой байдлын газрын 2013 оны санхүүгийн тайлан,аудитын дүгнэлт татах
18 Боловсролын газрын 2013 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт татах
19 Үйлдвэр ХАА газрын 2014 оны 01-07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
20 Үйлдвэр ХАА газрын 2013 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт татах