Тендерийн урилга
“Сүхбаатар сумын төвд шинээр авто зам тавих”
...

2018-05-31 10:08:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сүхбаатар суманд зам шинээр тавих”
...

2018-05-31 10:05:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Цөлжилтөнд өртсөн талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг ОУ-ын байгууллага,ТББ-аар гүйцэтгүүлэх /Орхон, Баянгол сумдад тус бүр 10 га талбайд/”
...

2018-05-08 16:53:03

Дэлгэрэнгүй ...
“Мандал сум Түнхэл тосгонд хайрган хучилттай зам тавих”
...

2018-05-04 16:52:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Соёл, спортын цогцолборын барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум, Бугант тосгон/”
...

2018-05-04 16:51:01

Дэлгэрэнгүй ...
“ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖИЙН ТЭМЦЛИЙН АЖЛЫГ ҮҮРГИЙН ШҮРШИГЧЭЭР ЯВУУЛАХ”
...

2018-04-04 15:54:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийн хүрээнд Сумын болон сум дундын ойн ангиудыг түшиглэн ойн нөхөрлөлүүдэд ойг цэвэрлэх, хаягдал модыг ашиглан шахмал түлш гаргах бага оврын тоног төхөөрөмжөөр хангах”
...

2018-04-04 05:52:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Сургууль, Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Алтанбулаг, Жавхлант сум/”
...

2018-04-03 17:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүнсний ногооны зоорь /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/”
...

2018-03-30 15:21:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын шугам сүлжээний засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум 2,6,7 дугаар баг”
...

2018-03-29 16:40:02

Дэлгэрэнгүй ...