Тайлан, дүгнэлт, аудит
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан: татах
2 Сэлэнгэ аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан: татах
3 Сэлэнгэ аймгйин ТЕЗ-ийн 2019 оны худалдан авах, бараа ажил үйлчилгээний тайлан: татах
4 2018 оны жилийн эцсийн худалдан авах, бараа ажил үйлчилгээний тайлан: татах
5 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦЫН ТАЙЛАН татах
6 аймгийн ОНӨГ-ын 2017 оны 3-р улиралын тайлан татах
7 Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны тайлан: бараа ажил үйлчилгээ татах
8 Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны тайлан: улсын төсөв татах
9 Худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний 2014 оны мэдээлэл /эхний 10 сарын байдлаар/ татах
10 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014 татах
11 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014-01 сараас 2014-08 сар татах
12 аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалт татах
13 Бараа ажил үйлчилгээний 2013 оны тайлан татах