Хэрэгжилт, тайлан
Нэр Хавсралт
1 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
3 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 359 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 40 иргэний жагсаалт. татах
4 Нутгийн захиргааны зарим байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоон зар татах
5 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
6 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай татах
7 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
8 2015 оны шийдвэрлэсэн асуудлууд татах
9 2015 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах
10 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайлан 2015 он татах
11 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайлан 2014 оны хагас жил татах
12 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайлан татах
13 Үйл ажиллагааны тайлан татах