ХАСХОМ маягтууд
Нэр Хавсралт
1 Тайлангийн маягт татаж авах татах
2 Мэдүүлгийн хураангуй татаж авах. татах
3 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг татах
4 Мэдүүлэг гаргаж өгөөгүй, гаргахаас татгалзсан, хугацаа хожимдуулсан албан тушаалтны нэрсийн жагсаалт татах
5 Х.А.С.Х.О.Мэдүүлгийг хүлээн авсан бүртгэл татах
6 Урьдчилсан мэдүүлэг татах
7 Мэдэгдэл, тайлбар, мэдээлэл тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн бүртгэл татах