Тайлан, төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Авлига, ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "ШУДАРГА-УДИРДАГЧ, ШУДАРГА-АЛБАН ХААГЧ" аяныг аймгийн хэмжээнд жил бүр зохион байгуулахаар боллоо. татах
2 АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө татах
3 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 01/1004АВЛИГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ татах
4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн 2020 оны төлөвлөгөө: татах
5 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт: татах
6 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө: татах
7 Авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
8 Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөрийн 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт: татах
9 АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, тайлан: татах
10 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ татах
11 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН татах
12 АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны үнэлгээний сөрөг нөлөөлөл, зөвлөмжийн мөрөөр авах арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
13 АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015 он татах