АЗДТГ төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ татах
2 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН татах
3 АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны үнэлгээний сөрөг нөлөөлөл, зөвлөмжийн мөрөөр авах арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
4 АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015 он татах