Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
81 2018-03-22 а/97 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
82 2018-03-22 а/95 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 7,856,800₮ Сэлэнгэ волейболын холбоо 2018-03-28
83 2018-03-20 а/86 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Отгонжаргал, Ариунболд 2018-03-21
84 2018-03-20 а/85 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 10,000,000₮ Ө.Бат-очир 2018-03-21
85 2018-03-06 а/73 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 300,000₮ Ц.Дугаржав 2018-03-19
86 2018-02-14 А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2,866,650₮ Цахим ертөнц, Баянуул, Мөнгөнсаран, Мөнхцэцэг 2018-03-17
87 2018-03-13 а/79 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,660,000₮ БТСГ 2018-03-15
88 2018-03-06 а/70 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Улаан ирвэс клуб 2018-03-14
89 2018-03-06 а/71 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Х.Ариунбат 2018-03-14
90 2018-03-06 а/69 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,200,000₮ ХХҮГ 2018-03-14
91 2018-03-01 А/60 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 170,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-03-13
92 2018-02-23 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ МЧБХолбоо 2018-03-12
93 2018-02-12 а/43 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
94 2018-02-12 а/43 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
95 2018-02-12 а/43 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
96 2018-02-13 а/47 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 3,810,180₮ Эрүүл мэндийн газар 2018-03-09
97 2018-03-01 А/62 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хичээлийн олимпиадыг зохион байгуулах 2,444,000₮ БСУГ 2018-03-06
98 2018-02-13 А/50 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 220,000₮ С.Нарантуяа 2018-03-06
99 2018-02-22 А/53 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ касс 2018-03-06
100 2018-03-02 А/64 Аймгийн 99 сарнай үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 2,812,000₮ МЭХолбоо 2018-03-06