Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль: /Шинэчилсэн найруулга/