Аймгийн хэмжээнд 2017 оны шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад хийсэн дотоод аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмж