Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай