Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан: