ТАТХ-ийн дагалдаж гарсан дүрэм журмууд
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай
...

2019-05-10 10:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам”
...

2019-05-10 09:17:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”
...

2019-05-10 09:11:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”
...

2019-05-10 09:08:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”
...

2019-05-06 10:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага
...

2019-05-06 10:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”
...

2019-05-06 10:38:02

Дэлгэрэнгүй ...
Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам
...

2019-05-06 10:02:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
...

2019-05-06 09:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
...

2019-05-06 09:42:01

Дэлгэрэнгүй ...