ТАТХ-ийн дагалдаж гарсан дүрэм журмууд
Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам
...

2019-05-06 09:30:03

Дэлгэрэнгүй ...
ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний журам
...

2019-05-06 09:24:03

Дэлгэрэнгүй ...