Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай