Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам батлах тухай