Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай