ТЖАХ болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн талаар маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам