Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,дотоод аудитын хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Засгийн газрын болон нутгийн захиргааны байгууллагын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж үр дүнг тайлагнах ажлыг зохион байгуулан мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
 
Дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албад холбогдох албан тушаалтнуудыг татан оролцуулна.
 
Төрийн албан хаагчдын ажил үйлчилгээ хэвийн явуулах нөхцөл бололцоог хангаж байгаа байдалд хяналт тавьж Тамгын газрын дотоод үйл ажиллагааг зохицуулна.
 
Үр дүнгийн бүх түвшний гэрээ байгуулах, дүгнэх аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тайлан, Засаг даргын илтгэл мэдээллийн төслийг холбогдох хэлтсүүдээр бэлтгүүлж эцэслэн боловсруулна.

 
 

Албан тушаал

Нэр

Утасны дугаар

Цахим хаяг

Хэлтсийн дарга

Д.Лувсандагва

99800707

luvsandagva@selenge.gov.mn

Хууль тогтоомуж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн  хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Хишигбат

99194397

khishigbat@selenge.gov.mn

Төсөл хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Ариунчимэг

99129026

ariunchimeg@selenge.gov.mn

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

С.Жавзанжамба

99220846

javzanjamba@selenge.gov.mn

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Д.Одонтунгалаг

99497797

odontungalag@selenge.gov.mn