Тогтоол шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж /2020.12.25/ татах
2 Салбар комисс томилох тухай /2020.10.14 тогтоол №28/ татах
3 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.10.07 тогтоол №26/ татах
4 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.10.07 тогтоол №25/ татах
5 Комисс томилох тухай /2020.09.29 тогтоол №24/ татах
6 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.08.03 тогтоол №23/ татах
7 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.08.03 тогтоол №22/ татах
8 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.08.03 тогтоол №21/ татах
9 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.08.03 тогтоол №20/ татах
10 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.08.03 тогтоол №19/ татах
11 Комисс томилох тухай /2020.07.28 тогтоол №18/ татах
12 МУ-ын ТАЗ-ийн Зөвлөмж татах
13 Нэр дэвшүүлэх тухай /тогтоол №17/ татах
14 Нэр дэвшүүлэх тухай /тогтоол №16/ татах
15 Нэр дэвшүүлэх тухай /тогтоол №15/ татах
16 Комисс томилох тухай /тогтоол №14/ татах
17 Комисс томилох тухай /тогтоол №13/ татах
18 Нэр дэвшүүлэх тухай /тогтоол №12/ татах
19 Нэр дэвшүүлэх тухай /тогтоол №11/ татах
20 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020 оны тогтоол №10/ татах
21 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020 оны тогтоол №09/ татах
22 Комисс томилох тухай /2020 оны тогтоол №07/ татах
23 Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах зарим арга хэмжээний тухай татах
24 Комисс томилох тухай /2020 оны тогтоол №05/ татах
25 Ажлын хэсэг томилох тухай /2020 оны тогтоол №04/ татах
26 Комисс томилох тухай /2020 оны тогтоол №03/ татах
27 Комисс томилох тухай /2020 оны тогтоол №02/ татах
28 "Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, хүний нөөцийг бэхжүүлэх жил" болгон зарлах тухай /2020 оны тогтоол №01/ татах
29 Тангараг өргөх албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай татах
30 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах дэд ажлын хэсгүүдийг байгуулах тухай татах
31 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
32 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
33 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
34 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
35 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
36 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
37 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
38 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай татах
39 2018-11-20 №35 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
40 2018-11-19 №34 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
41 2018-11-12 №33 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
42 2018-11-07 №32 Комисс томилох тухай татах
43 2018-09-27 №27 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
44 2018-08-28 №26 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
45 2018-07-02 №25 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
46 2018-07-02 №24 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
47 2018-06-29 №23 Комисс томилох тухай татах
48 2018-05-28 №22 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
49 2018-05-25 №21 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
50 2018-05-24 №20 Комисс томилох тухай татах
51 2018-05-15 №19 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
52 2018-05-01 №15,16,17,18 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тухай татах
53 2018-04-16 №14 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
54 2018-04-12 №13 Комисс томилох тухай татах
55 2018-04-11 №12 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
56 2018-04-05 №11 Захиргааны актыг хүчинтэйд тооцох тухай татах
57 2018-03-23 №08,09,10 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
58 2018-03-09 №07 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
59 2018-03-09 №06 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
60 2018-02-12 №05 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
61 2018-01-31 №04 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
62 2018-01-31 №03 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
63 2018-01-25 №02 Төлөвлөгөө батлах тухай татах
64 2018-01-25 №01 "Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
65 2017-12-18 №32,33,34-р тогтоолууд: татах
66 2017-12-13 №28,29,30,31-р тогтоолууд: татах
67 2017-11-06 №25,26,27 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
68 2017-11-06 №24 ажлын хэсэг томилох тухай татах
69 2017-11-06 №23 ажлын хэсэг томилох тухай татах
70 2017-10-25 №22 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
71 ТАЗСЗ-ийн 18,19,20,21-р тогтоол: татах
72 2017-10-09 №17 шалгалтын дүн уламжлах тухай татах
73 2017-10-05 №16 ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
74 ТАМШ-ын салбар комисс томилох тухай татах
75 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
76 2017-09-18 ны №13 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
77 2017-09-18 ны №12 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
78 2017-09-18 ны №11 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
79 2017-09-18 ны №10 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
80 2017-09-18 ны №09 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
81 2017-09-18 ны №08 ажлын хэсэг томилох тухай татах
82 2017-06-27 ны №07 цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
83 2017-06-23 ны №06 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
84 2017-06-23 ны №05 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
85 2017-06-20 ны №04 өргөдөл хянан шалгасан тухай татах
86 2017-05-10 ны №03 нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
87 2017-03-27 ны №02 төлөвлөгөө батлах тухай татах
88 "Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх жил" болгон зарлах тухай татах
89 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 22-р тогтоол татах
90 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 01-р тогтоол татах
91 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 25-р тогтоол татах
92 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 21-р тогтоол татах
93 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 20-р тогтоол татах
94 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 19-р тогтоол татах
95 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 18-р тогтоол татах
96 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 17-р тогтоол татах
97 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 13-р тогтоол татах
98 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 12-р тогтоол татах
99 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 11-р тогтоол татах
100 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 10-р тогтоол татах
101 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р тогтоол татах
102 Зарласан жил 2015 татах
103 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
104 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
105 Цол тэмдгээр шагнуулах тухай татах
106 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
107 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
108 Салбар комисс томилох тухай татах
109 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
110 Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай татах
111 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
112 Ажлын хэсэг томилох тухай татах
113 Комисс томилох тухай татах
114 Шагнуулах тухай татах
115 Шалгалтын дүнг уламжлах тухай татах
116 Шагнуулах тухай татах
117 Шагнуулах тухай татах
118 Шагнуулах тухай татах
119 Ярилцлагын ажлын хэсэг байгуулах тухай татах
120 Салбар комисс томилох тухай татах
121 Бүртгэлийн ажлын хэсэг томилох тухай татах
122 Шагнуулах тухай татах
123 Шагнуулах тухай татах
124 Шагнуулах тухай татах
125 Шагнуулах тухай татах
126 Гомдлыг хянан шалгасан тухай татах
127 Хуралдааны дэг батлах тухай татах
128 Зарласан жил 2014 татах