СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 02 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3, 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.2.1-т заасныг үндэслэн Баянхонгор, Булган, Говь-сүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Ховд, Хөвсгөл, Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

холбогдох материалыг энд дарж татаж авна уу.