АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дарга, нягтлан бодогч нартай уулзалт хэлэлцүүлэг хийж, үүрэг чиглэл өглөө.