Төлбөр хураамж
2019 онд орон нутгийн төсөвт олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч ААН-үүдээс хүлээн авсан татвар, төлбөр, хураамж, хандив, тусламжийн орлогын тайлан:
...

2020-09-22 15:24:01

Дэлгэрэнгүй ...
РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР
...

2013-10-14 10:07:00

Дэлгэрэнгүй ...
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
Монгол Улсын Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны А-415 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь: 1.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх байгалийн ургама...

2013-10-14 10:04:00

Дэлгэрэнгүй ...
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь: Нэг. Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар баталсугай. Хоёр. Тус тогтоолыг мөрдүүлэх зохион байгу...

2013-10-14 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...