Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар үйлчилгээ

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Ойн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргах

-Тухайн суманд хандсан албан бичиг

-Тухайн сумаас аймгийн Засаг даргад хандсан албан бичиг

-Аж ахуйн нэгжийн танилцуулга, баримт бичиг

Төлбөргүй

2

Ойгоос мод шилжүүлэн суулгах зөвшөөрөл олгох

-Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ойгоос мод шилжүүлэн суулгах хүсэлт /Хүсэлтэд ойгоос шилжүүлэн суулгах модны төрөл, тоо, өндөр, нас, зориулалт, шилжүүлэн суулгах газрын талаарх мэдээллийг тус тус тусгана./

-Ойн ангийн дүгнэлт /Ойн нөөц тогтоосон дүгнэлт/

Ойгоос 1 ширхэг мод шилжүүлэн суулгахад шилмүүст мод 1-5 метртэй 5000-25000 төгрөг, навчит мод 1-5 метртэй 3000-15000 төгрөг

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

Хоногт 50 шоометр хүртэлх ус ашиглах, хурын ус хуримтлуулж, хөв, цөөрөм байгуулах, суваг, шуудуу татах дүгнэлт гаргах

-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын усны дүгнэлт гаргуулах албан хүсэлт

-Ашиглах усны эх үүсвэрийн байршлын зураг

-Ус, рашааны нөөц, чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны тайлан, ашиглаж болох усны боломжит нөөцийн талаарх дүгнэлт, БОНХЯамны ГЗБ болон УНБЗГ-ын Усны нөөцийн хэлтэс /266305/

-Худгийн паспортын хуулбар

-Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт /БОНХАЖЯамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газарт хандан доорх лавлагааг авна. /266434/

-Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн /уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хамаарна./

-Усны аль сав газарт хамаарах

-Техник эдийн засгийн үзүүлэлт /ТЭЗҮ/

-Уулын ажлын буюу тухайн жилийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө /баталгаажуулсан/

-Барилга байгууламжийн /уулын баяжуулах үйлдвэр байгаа бол/ ерөнхий төлөвлөгөө, байршил зүйн зураг

-Урьд оны ус ашиглалтын тайлан

-Рашаан ашиглах хүсэлт гаргагч нь дээр дурьдсан материалд Усны мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгож, Усны нөөцийн зөвлөлөөр баталгаажуулсан рашааны хязгаарлалтын бүсийн зураг болон Эрүүл мэнд, спортын яамны дүгнэлтийг нэмж хавсаргана.

 

 

 

 

БОНХСайдын 2013 оны А-157 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтад заасны дагуу- 260,000 төгрөг

4

Ус хэрэглэгчдэд цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрлийг олгох

-Өргөдөл гаргах бөгөөд өргөдөлд Ус хэрэглэх зориулалт, тоо хэмжээ зэргийг

тусгана:

-Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн бичгийн хуулбар

-Худгийн мэдээлэл.

            Төлбөргүй

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийх

-Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт /албан бичиг/

-Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан ТЭЗҮ, зураг төсөл

-Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх /газрын зөвшөөрөл, ТХГН-т байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/

-Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт

-Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

-Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг (пото, сансрын)

-Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын  тодорхойлолт

-Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/

Уул уурхайн төслийн хувьд:

-Дээр дурдсан бүх баримт бичгүүд

-Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/

-XV лицензтэй бол хайгуулын ажлын батлагдсан тайлан, нөөц баталсан шийдвэр

-MV лицензтэй бол эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан ТЭЗҮ, нөөц баталсан шийдвэр 

-БОНҮ-ний нэмэлт, тодотгол хийлгэх төслийн хувьд нөөцийн хөдөлгөөний  тайлан

-Төсөлтэй холбогдох зураг төсөл

-Төсөлд ашиглах түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл

            Төлбөргүй