Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Онцгой байдлын газрын үзүүлэх үйлчилгээ:

Үйлчилгээний төрөл

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Хураамж

1

Архивын лавлагаа

-Иргэний үнэмлэх

-Хөдөлмөрийн дэвтэр

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

-

2

Барилгын зураг, төсөл хянах

-Хүсэлт

-Газар олголтын схем

-Захирамж

-Техникийн нөхцөл

-Цахилгааны техникийн нөхцөл “ДСЦТШ” ХХК

-Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл “ Урсгал ус” ХХК

-Дулааны техникийн нөхцөл  “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ

-Холбооны техникийн нөхцөл  МЦХ ХК

-Газрын гэрчилгээ

-Геологийн дүгнэлт

-Архитекторын даалгавар

-Зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

-Зураг төслийн бүрдэлт

-Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Монгол Улсын Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйл  Барилга байгууламжийн багтаамж /куб метр/

3000 хүртэл 20.000-50.000 төгрөг

3001-10.000 м3 40.000-100.000 төгрөг

10001-ээс дээш 60.000-150.000 төгрөг 

3

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах

-Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас гаргасан хүсэлт

-Үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар газар олгосон тухай Засаг даргын захирамж

-Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан тухай улсын комиссын акт

-Галын аюултай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх борлуулах тусгай зөвшөөрлүүд

-Барилга байгуулмжийн батлагдсан бүдүүвч зураг

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33.1.1

12500 төгрөг

 

4

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан хүсэлт

-

5

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад бүртгэх, хүний нөөцийн бүртгэлд авах

-Өргөдөл

-Төрийн албан хаагчийн анкет

-Боловсрол, мэргэжлийн дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

-Иргэний болон жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

-Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

-4х6 цээж зураг 2 хувь

-3 үеийн намтар

-Эрүүл мэндийн үзлэгийн дүн

-Цэргийн алба хаасан лавлагаа

-Ял шалгуулах хуудас

-