Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үзүүлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалт

А. Эзлэхүүн, механик хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулах

Байхгүй

Төрийн сан банк

130009001

 

1000–410000

Б. Цахилгаан хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулах

Байхгүй

130009001

1 фаз

механик-5000

Цахилгаан механиз–5900

Электрон - 6700

 

3 фаз

механик-12000

Цахилгаан механик-14000

Электрон-27100

2

Үйлчилгээний газруудад тохирлын гэрчилгээ олгох, үнэлгээ хийх

-   Тохирлын гэрчилгээ хүссэн өргөдөл

-   Улсын байцаагчийн ä¿ãíýëò, \áàéãàëü îð÷íы íºëººллиéн үнэлгээ\ 

-   Гàëûí àþóëã¿é áàéäëûí ä¿ãíýëò

-   Õóäàëäààëæ  байгаа болон үйлчилгээнд хэрэглэж  áóé  á¿òýýãäýõ¿¿í нь áàòàëãààæóóëàëòàíä õàìðàãäñíыг нотлох  áàðèìò áè÷èã, /èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðèéí ä¿í, ä¿ãíýëò/

-   ¯éë÷èëãýýíèé àæèëтны мэргэжлийн үнэмлэх, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãò õàìðàãäñàí áàéäëûã áàòàëãààæóóëñàí áàðèìò áè÷èã

Төрийн сан банк

130009001

 

1 жил - 25700

2 жил – 51400

3 жил - 77100

3

Дотоодын бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулах

-  Бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулалтанд хамруулах тухай өргөдөл

-  Үйлдвэрлэлийн талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулга

-  Ажлын байрны дүгнэлт  /хуулбар/

-  Бүтээгдэхүүний технологийн заавар

-  Бүтээгдэхүүнийг итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторит шинжлүүлсэн дүн, дүгнэлт

-  Бүтээгдэхүүний хаяг шошгоны загварыг баталгаажуулсан байх

-  Бүтээгдэхүүний сорилт шинжилгээний дүн

-  Шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлж буй бол/

Төрийн сан банк

130009001

 

 

1 жил - 31100

2 жил - 62200

4

Экспортын бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтанд хамруулах

-  Тохирлын гэрчилгээ хүссэн өргөдөл

-- Экспортлогч аж ахуйн нэгж нь тухайн импортлогч аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан худалдах, худалдан авах гэрээний хуулбар

-  Бүтээгдэхүүнийг сорилт шинжилгээнд хамруулсан дүн, дүгнэлт

-       - Экспортлогч аж ахуйн нэгж нь байгууллагын гаалийн газар, тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ буюу /инвойс/

Төрийн сан банк

130009001

 

1 ачааны бүрдүүлэлт 31100

5

Стандарт, мэдээлэл лавлагааны ажил үйлчилгээ

Байхгүй

Төрийн сан банк 130009001

   Үндэсний болон олон улсын стандарт

5500 – 78700

ISO бүлгийн стандарт

5530 - 624790