Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын үзүүлэх үйлчилгээнүүд:

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Ажилд зуучлах

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-3*4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг

-

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд

Санхүүгийн дэмжлэг

-   Иргэний хүсэлт

-   Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хүчин төгөлдөр шийдвэр

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Төсөл

-   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-   Сумын Засаг даргын албан бичиг

-

Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Түрээсийн гэрээ

-   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

Ажил олгогчийн урамшуулал

-   Ажил олгогч, ажилтны хүсэлт

-   Ажилтны цахим үнэмлэхний хуулбар

-   Зорилтот бүлгийн иргэн болохыг нотолсон баримт

-   Хөдөлмөрийн болон бусад гэрээний хуулбар

-   Ажил олгогчийн ХАОАТ, Нийгмийн даатгал, Татварын өргүй талаарх тодорхойлолт

-   Хөдөлмөрийн хэлтэстэй байгуулсан гэрээ

-   Ажилтны цалингийн картны хуулга

-

3

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний төслийн хүрээнд

Зөвлөх мэргэжилтэн ажиллуулах

-   Иргэний хүсэлт

-   Тэтгэвэрийн дэвтэрийн хуулбар

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-   Диплом, сертификат, гэрчилгээний хуулбар

-

4

Аж ахуй эрхлэх, бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд

Санхүүгийн дэмжлэг

-   Санхүүгийн дэмжлэг хүссэн тухай өргөдөл

-   Иргэний өөрийн болон хамтран ажиллах бусад иргэдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагааны төсөл, төлөвлөгөө

-   Сумын Засаг даргын албан бичиг

-

Түрээсийн хөнгөлөлт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Түрээсийн гэрээ

-   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-

Хүнсний ногоо тариалах

-   Иргэний өөрийн болон хамтран ажиллах бусад иргэдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-   Газрын гэрчилгээний хуулбар

-

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

5

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд

Малчдын дэмжлэг

-   Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл

-   Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн тогтоол

-   Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-   Иргэний хүсэлт

-   А дансны хуулбар

-   Өвөлжөөний гэрчилгээний хуулбар

-

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

6

Залуучуудын хөдөлмөр эрхэлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд

Гарааны дэмжлэг

-   Гэрээ

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-   Аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт

-

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

Борлуулалтын дэмжлэг

-   Гэрээ

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

Түрээсийн хөнгөлөлт

-   Гэрээ

-   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-   Иргэний хүсэлт

-   Түрээсийн гэрээ

-   Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

-

1

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

 

60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэйд олгох тэтгэвэр

- Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

- Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;

 

- 2 хувь цээж зураг;

 

- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

 

- Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн  тодорхойлолт;   

 

2

16 насанд хүрсэн одой иргэнд олгох тэтгэвэр

-Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;

 

-2 хувь цээж зураг;

 

-Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

 

-Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн  тодорхойлолт;   

 

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.2, 12.1.3-т заасан тохиолдолд одой болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;

 

3

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох тэтгэвэр

-Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;

 

-2 хувь цээж зураг;

 

-Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

 

-Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн  тодорхойлолт

 

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

 

4

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр

-Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;

 

-2 хувь цээж зураг;

 

-Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

 

-Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн  тодорхойлолт

 

-Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээний хуулбарын хамт /шүүхийн шийдвэр/

 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Хүүхдийн эрүүл бойжиж буй эмчийн тодорхойлолт болон сургуульд суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт

 

5

18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэгт олгох тэтгэвэр

-Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;

 

-2 хувь цээж зураг;

 

-Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

 

-Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн  тодорхойлолт

 

-Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээний хуулбарын хамт /шүүхийн шийдвэр/

 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Хүүхдийн эрүүл бойжиж буй эмчийн тодорхойлолт болон сургуульд суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт

 

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

 

6

Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь цээж зураг

 

-Үрчлэгчийн иргэний үнэмлэх болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Хүүхдийн эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ

 

-Өрхийн эмчийн тодорхойлолт

 

-Сургуулийн нийгмийн ажилтаны тодорхойлолт

 

-Үрчлэгч асран хамгаалагч , харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон тухай сумын Засаг даргын захирамж

 

7

Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон хүчирхийллийн улмаас сэтгэл сананы болон бие махбодын хохирол хүлээж хамгаалалт шаардлагатай болсон хүүхдийг Гэр бүлийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн: 

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь цээж зураг

 

-Гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Бүтэн өнчин бол эцэг, эхийн нас барсаны гэрчилгээ

 

-Хүүхдийн эцэг, эх нь иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон, эрх зүйн  чадамжаа хязгаарлуулсан, эцэг, эх байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан, хорих газар ял эдэлж байгаа бол шүүхийн шийдвэр;

 

-Хүүхдийн эцэг, эх нь удаан хугацаагаар (3 сараас дээш) эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа бол эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолт;

 

-Асрах хүүхдийн эцэг, эх хүүхдээ биечлэн тэжээн тэтгэх, асран халамжлах бололцоогүй, эсхүл тэжээн тэтгэхээс зайлсхийсэн хүний хүүхэд бол энэ тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

 

-Хүүхдэд хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон бол энэ тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт.

 

-Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

8

Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Асруулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Асрагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Тухайн ахмад настан нь тэжээн тэтгэх үр хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй , ганц бие болохыг тодорхойлсон тухай “Амьжиргааг дэмжих зөвлөл”-ийн шийдвэр

 

9

Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа иргэнд олгох тэтгэмж:

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Ахмад настан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Асрагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Иргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтанд байх шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын ерөнхий эмч, нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын комиссын тодорхойлолт

 

-Асарч байгаа иргэн хөдөлмөр эрхлэдэггүй тухай сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

10

Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрхөд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Иргэний үнэмлэх  болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжил (онцгой байдлын асуудал хариуцсан хэлтэс)-ийн байгууллагын дүгнэлт

 

-Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

11

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Иргэний үнэмлэх  болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

-Эцэг, эхийн нас барсаны гэрчилгээ, хэрэв хаяж, үрэгдүүлсэн бол иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын архивын лавлагаа,

 

-Эцэг, эх байх эрхийг нь хассан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр;

 

12

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Иргэний үнэмлэх  болон хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар

 

-Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 129 дүгээр зүйлд заасны дагуу холбогдох байгууллагаас гарсан шийдвэр

 

13

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай, 4 ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр оронгүй, өрх толгойлсон эцэг, эхэд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь цээж зураг

 

-Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт

 

-Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

-Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

14

Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Иргэний үнэмлэх  болон төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Хоёр болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай суманд бол сумын их эмч, хороонд бол өрхийн эмчийн тодорхойлолт:

 

15

Гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь зураг

 

-Иргэний үнэмлэх  болон хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар

 

-Гурав болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай суманд бол сумын их эмч, хороонд бол өрхийн эмчийн тодорхойлолт;

 

16

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-2 хувь цээж зураг

 

-Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

-Сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 

-Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт

 

-Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

17

Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/-т олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-2 хувь цээж зураг

 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт эсхүл 16 насанд хүрсэн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

-Сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 

-Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

18

“Эхийн алдар” нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл “Эхийн алдар” хоёрдугаар зэргийн одонтой эхэд олгох тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

-2 хувь цээж зураг

 

-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Алдарт эхийн одонгийн үнэмлэхийн хуулбар

 

19

Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж

-Өргөдөл

 

-Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

 

2 хувь цээж зураг

 

-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

-Эмнэлгийн лист

 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

-Эрүүл бойжиж буй тухай эмнэлгийн тодорхойлолт

 

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

 

20

Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах

-Өргөдөл /маягтын дагуу/

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.8-д зааснаас бусад иргэний тухайд иргэний үнэмлэх (16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ), хуулбарын хамт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.2-т заасан иргэний тухайд  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 10.1-т заасны дагуу гаргасан холбогдох эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт, шийдвэр;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.3-т заасан тохиолдолд тухайн сум, хорооны хүн амын хөгжлийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтны тодорхойлолт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.4-т заасан иргэний тухайд хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон бол энэ тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, эсхүл мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт; . 

 -Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.5-д заасан иргэний тухайд ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн  18.2.6, 18.2.7-д заасан иргэний тухайд холбогдох нарийн мэргэжлийн эмчийн буюу эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.8-д заасан тохиолдолд тухайн иргэний гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтайг судлан тогтоосон мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.9-т заасан тохиолдолд тухайн иргэний шилжин ирсэн тухай Засаг даргын тодорхойлолт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.2.10-т заасан тохиолдолд тухайн иргэний өрх толгойлсон тухай Засаг даргын тодорхойлолт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.1.3-т заасан үйлчилгээнд хамрагдах иргэний тухайд сэргээн засах үйлчилгээ шаардлагатайг тодорхойлсон эмчийн буюу эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт;

-Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.1.6-д заасан үйлчилгээнд хамрагдах иргэний тухайд “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам”-ын 2.13-т заасан тодорхойлолт;  -Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.1.9-т заасан хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх өрх, иргэдийн тухайд зохих шаардлагын дагуу боловсруулсан төсөл;

 

21

Зөвлөгөө өгөх

 

22

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах;

 

23

Түр байрлуулан асрамжлах;

 

24

Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах;

 

25

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах

 

26

Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх

 

27

Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах;

 

28

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай энэ хуулийн 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах

 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ

 

29

Хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичиг олгох үйлчилгээ

-Өрхийн гишүүн-иргэдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт, хэрэв 16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбарын хамт

 

-Өрхийн гишүүн-иргэн бүрийн хаяг, ас бүлийн талаарх сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 

-Өрхийн гишүүн-иргэнийг төлөөлөн хүнсний эрхийн бичиг авах иргэний 3x4 хэмжээтэй цээж зураг

 

Ахмад настанд олгох хөнгөлөлт тусламж

 

30

Хөл, гар, шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний протез, сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг нөхөн олгох

-Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

-Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

-Протез, ортопедийн хэрэгсэл хийлгэх шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт

 

-Протез, ортопедийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл

 

-Сум.хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 

31

Ахмадын зориулалттай амралт, сувилалын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох

-Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.4-т заасан тохиолдолд замын зардал төлсөн баримт

 

-Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт

 

-Хүндэт донороос бусад ахмад настанд эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт

 

-Хүндэт донор бол хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

-Нийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Монголын донорын холбооны, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд аймгийн Улаан загалмайн хорооны үнэмлэх, тодорхойлолт

 

-Сум.хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 

32

Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настанд болон хүндэт донор ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

-Ганц бие болохыг нотолсон сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 

-Сум, хорооны ахмадын байгууллагын санал

 

-Хүндэт донор бол хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

-Нийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Монголын донорын холбооны, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд аймгийн Улаан загалмайн хорооны үнэмлэх, тодорхойлолт

 

-Өргөдөл (маягтын дагуу);

 

33

Эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиол