ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2018. ВИДЕО №19:

УЛСЫН ТӨСВӨӨР САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Иргэдийн амьдралын чанар дээшлүүлэх, төр & нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдүүлэх зорилготой 6 чиглэлд нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний тоо болон нийт санхүүжилтийн дүнг танилцуулж байна.

Доорхи холбоосоор орж үзнэ үү.

https://www.youtube.com/watch?v=WFIaJYAbN0s