Сонгон шалгаруулалт
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-13 16:59:06

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-13 16:47:05

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-13 16:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-12 15:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-30 17:17:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт шалгалт дотоод аудитын тасаг, Сайхан сумын Нийгмийн даатгалын тасгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-30 17:09:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-30 17:00:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Биеийн тамир спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-22 17:44:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-11 10:37:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хушаат, Хүдэр сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 17:42:01

Дэлгэрэнгүй ...