Сонгон шалгаруулалт
Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-30 17:17:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт шалгалт дотоод аудитын тасаг, Сайхан сумын Нийгмийн даатгалын тасгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-30 17:09:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-30 17:00:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Биеийн тамир спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-22 17:44:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-11 10:37:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хушаат, Хүдэр сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 17:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгон, Орхон, Баянгол сумын соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 17:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-10-03 16:50:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-04 11:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
...

2018-03-23 10:23:01

Дэлгэрэнгүй ...