Сонгон шалгаруулалт
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС, ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/-ЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
...

2023-05-12 12:10:00

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС, ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/-ЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
...

2023-04-17 01:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧИЙН БОЛОН БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН ДАРГА/-ЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
...

2023-04-12 11:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарлаж байна.
...

2023-02-17 10:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар:
...

2022-02-07 10:26:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
...

2020-06-10 16:59:02

Дэлгэрэнгүй ...
ХУШААТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2020-06-10 16:54:02

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-13 16:59:06

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-13 16:47:05

Дэлгэрэнгүй ...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР:
...

2020-03-13 16:24:02

Дэлгэрэнгүй ...