Журам
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам
...

2023-04-14 16:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
...

2023-04-14 16:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам
...

2023-04-14 15:56:01

Дэлгэрэнгүй ...
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам
...

2023-04-14 15:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022
...

2022-12-15 09:45:02

Дэлгэрэнгүй ...